VMI prie LR FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. VA-145 „Dėl metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtin

Paskelbta:

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. VA-151 pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 ,,Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo".
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvos Respublikoje įvedamas euras, nauja redakcija išdėstytos Taisyklės, jose pateikiant nuorodas ne tik į litus, bet ir į eurus.  Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše ne didesnių už nustatytą dydį nedeklaruojamų neapmokestinamųjų išmokų dydžiai nurodyti litais ir eurais.  
Taisyklėse nustatyta, kad Lietuvos vienetai, 2015 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėję dividendus Lietuvos ir užsienio vienetams (finansų maklerio įmonėms, kredito įstaigoms ir pan.), kurie dividendus paskirsto galutiniams jų gavėjams ir kurie dividendus išmokantiems Lietuvos vienetams neatskleidžia akcininkų sąrašų, Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos (toliau – deklaracija) FR0573U priede turi nurodyti tokiems Lietuvos ir užsienio vienetams per mokestinį laikotarpį išmokėtus dividendus ir nuo jų išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pajamų mokestį (deklaracijos FR0573U priedo laukeliuose nurodant vieneto, kuriam išmokėti dividendai, duomenis).  
Deklaruojant 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas išmokas, turi būti užpildoma deklaracijos 4 versija. Tikslinant 2013 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijų duomenis, užpildoma deklaracijos 3 versija.
Nustatyta, kad Taisyklėmis turi būti vadovaujamasi, deklaruojant 2014 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais išmokėtas A klasei priskiriamas išmokas. Tikslinant mokesčių administratoriui pateiktų 2013 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių deklaracijų duomenis, turi būti vadovaujamasi Taisyklių nuostatomis, reglamentavusiomis tikslinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijos užpildymo bei pateikimo tvarką.


Šaltinis www.vmi.lt