Verslo apskaitos standartų pakeitimai dėl užsienio valiutos kurso

Paskelbta:

Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 5 straipsnio pakeitimo įstatymu nuo 2015 m. sausio 1 d. ūkio subjektų apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.
   Atsižvelgiant į minėtas Buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio įstatymo nuostatas, nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigalioja ir verslo apskaitos standartų pakeitimai.
   Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-34 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d.  nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 17 punkto pakeitimo“ pakeista 22-ojo verslo apskaitos standarto  „Užsienio valiutos kurso pasikeitimas“ sąvokos valiutos kursas apibrėžtis:
   Valiutos kursas – apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
   Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-33 „Dėl Viešosios įstaigos Lietuvos Respublikos Apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d.  nutarimo Nr. 1 „Dėl verslo apskaitos standartų patvirtinimo“ 9 punkto pakeitimo“ pakeisti 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ 8 ir 33 punktai dėl užsienio valiuta įsigytų atsargų registravimo apskaitoje, kurie išdėstyti taip:
   8. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos finansinių ataskaitų valiuta, taikant pirkimo dieną galiojusį apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – užsienio valiutos kursas).
   33. Atsargos, kurių grynoji galimo realizavimo vertė nustatyta užsienio valiuta, turi būti parodytos taikant grynosios galimo realizavimo vertės nustatymo metu galiojusį užsienio valiutos kursą.
   Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VAS-35 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 „Dėl 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti 38-ojo verslo apskaitos standarto „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ 21 ir 22 punktai dėl sandorių užsienio valiuta registravimo apskaitoje, kurie išdėstyti taip:
   21. Sandoris, sudarytas užsienio valiuta, pirminio pripažinimo metu įvertinamas ir apskaitoje registruojamas finansinių ataskaitų valiuta, taikant sandorio dieną galiojusį apskaitoje taikomą euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (toliau – užsienio valiutos kursas). Sandorio diena laikoma diena, kai pardavėjas ar paslaugos teikėjas su prekėmis ar paslaugomis susijusią riziką ir naudą perduoda pirkėjui ar paslaugos gavėjui.
    22. Sudarant finansines ataskaitas, pinigai užsienio valiuta, kitas finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos bus gauta ar sumokėta fiksuota ar aiškiai nustatoma užsienio valiutos suma, įvertinami finansinių ataskaitų valiuta, taikant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną galiojusį užsienio valiutos kursą. Užsienio valiutų kursų pokyčiai, atsiradę atliekant valiutines operacijas ir sudarant finansines ataskaitas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio, per kurį jie susidarė, finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis.
   Verslo apskaitos standartų pakeitimai įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

Šaltinis www.aat.lt