Skelbiama Viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalga

Paskelbta:

Įgyvendindama audito viešąją priežiūrą ir siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą, Audito ir apskaitos tarnyba atliko viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų analizę, taip pat stebėjo, kaip audito įmonės, atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, vykdo Audito įstatymo nustatytas pareigas rengti, skelbti pranešimus apie savo veiklos skaidrumą ir teikti patvirtinimus apie nepriklausomumą. Analizės rezultatai apibendrinti 2014 m. lapkričio 24 d. apžvalgoje.
   Apžvalgoje yra siekiama įvertinti internete viešai paskelbtų ir vartotojui be jokių apribojimų pasiekiamų auditorių išvadų dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų kokybę ir atkreipti auditorių ir audito įmonių dėmesį į paskelbtos informacijos tinkamumą ir tikslumą.
Kitas šios apžvalgos tikslas yra skleisti Audito įstatymo 51 ir 53 straipsnių nuostatų, reglamentuojančių audito įmonių pareigas rengti, skelbti pranešimus apie savo veiklos skaidrumą ir teikti patvirtinimus apie nepriklausomumą, geriausią įgyvendinimo praktiką.
   Apžvalgoje taip pat pateikiama informacija apie reikalavimų auditoriaus išvadoms dėl viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų ir audito įmonių pranešimams apie veiklos skaidrumą pakeitimus nuo 2016 m. birželio 17 d., nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 537/25014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/9009/EB, ir direktyva 2014/56/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotosios finansinės atskaitomybės audito, ir kviečiama su ja susipažinti.
    Audito ir apskaitos tarnybos parengtą auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalgą galima rasti pridedame dokumente:
Auditoriaus išvadų dėl viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalga


Šaltinis www.aat.lt