Patvirtintas 32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas“

Paskelbta:

Standartas parengtas vykdant Audito ir apskaitos tarnybos verslo apskaitos standartų rengimo planą vadovaujantis 13-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu „Tikrosios vertės nustatymas“ (13 TFAS) ir Europos Sąjungos Apskaitos direktyvos 2013/34/ES nuostatomis dėl tikrosios vertės. Atkreipiamas dėmesys, kad nauja termino tikroji vertė apibrėžtis skiriasi nuo šiuo metu galiojančios ir standartuose vartojamos apibrėžties. Šio standarto sąvokos apibrėžtis patikslinta atsižvelgiant į 13 TFAS ir tarptautiniuose vertinimo standartuose pateiktas tikrosios vertės apibrėžtis.
   Standarto trečiame Bendrųjų tikrosios vertės nustatymo principų skyriuje yra aptariamos pagrindinės turto ir įsipareigojimų savybės, į kurias įkainodami turtą ir įsipareigojimus vertės nustatymo dieną turėtų atsižvelgti rinkos dalyviai, apibrėžiamos pagrindinė ir kita labiausiai tinkanti rinka, vertės nustatymo diena, nurodoma, į kokius veiksnius rinkos dalyviai turėtų atsižvelgti.
   Standarto ketvirtame Vertinimo metodų tikrajai vertei nustatyti ir penktame Tikrosios vertės patikimumo skyriuose yra aptarti pagrindiniai vertinimo metodai  (lyginamasis (rinkos), išlaidų ir pajamų) tikrajai vertei nustatyti ir rodiklių, kuriuos naudojant patikimai nustatoma tikroji vertė, skirstymas į tris patikimumo lygius. Kiekvieno patikimumo lygio rodikliai ir būdingi jų požymiai aptarti atskirai. Standarte numatyta galimybė nustatyti žemės, pastatų ir statinių tikrąją vertę pagal VĮ Registrų centro skelbiamą vidutinę rinkos vertę, tačiau šiuo atveju turi būti įvykdytos visos 19 punkte numatytos sąlygos.
   Šeštame Turto vertinimo tikrąja verte skyriuje aptartas nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto vertinimas tikrąja verte, paaiškinta, nuo ko priklauso geriausias minėto turto naudojimo būdas ir kodėl jis vertinamas šiuo būdu, dėl kokių sąlygų sandorio kaina gali skirtis nuo tikrosios vertės pirminio pripažinimo metu.
   Septintas Įsipareigojimų ir įmonės nuosavybės vertybinių popierių vertinimo tikrąja verte skyrius skiriamas  įsipareigojimų ir įmonės nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės nustatymo tvarkai.
   Standartas pradedamas taikyti sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Vertinant turtą ir įsipareigojimus tikrąja verte, standarto nuostatos taikomos perspektyviai.

32 VAS 1 redakcija 2014 12 18

Šaltinis www.aat.lt