Patvirtinta 39-ojo VAS nauja redakcija

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. VAS-39 „Dėl 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 39-asis verslo apskaitos standartas „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“.
   Nauja 39-ojo verslo apskaitos standarto „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“ redakcija (toliau – standartas) parengta atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį kolektyvinio investavimo reglamentavimą, naujus kolektyvinio investavimo subjektų tipus (informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai) ir naujas kolektyvinio investavimo subjektų formas (tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos).
   Standarte siekiama nustatyti apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų turinio reikalavimus pensijų fondams, investiciniams fondams ir tiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo, Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo, Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo ir Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymai. Standarte nustatytas vienas finansinių ataskaitų rinkinys visų tipų investiciniams fondams ir pensijų fondams ir standartinės ataskaitų formos ir kitas finansinių ataskaitų rinkinys visų tipų ir formų investicinėms bendrovėms ir standartinės ataskaitų formos.
   Į standartą perkeltos Europos Sąjungos direktyvą 2011/61/ES Dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų papildančio Reglamento Nr. 231/2013 nuostatos dėl alternatyvaus investavimo kolektyvinio investavimo subjektų finansinių ataskaitų turinio, kurios turi būti taikomos pagal Lietuvos teisės aktus įregistruotiems informuotiesiems ar profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų finansinėms ataskaitoms. Pagal šio reglamento nuostatas investicinių fondų ir pensijų fondų grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitos papildytos naujais straipsniais.
   Į standartą perkeltos Europos Sąjungos direktyvos 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų nuostatos, kurios reglamentuoja akcinių bendrovių ir ūkinių bendrijų, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, finansines ataskaitas, ir turi būti taikomos investicinėms bendrovėms. Perkėlus direktyvos nuostatas į standartą,  investicinių bendrovių balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos išdėstytos nauja redakcija.
   Nustatytas bendras reikalavimas, kad standarto prieduose pateiktos investicinių fondų, investicinių bendrovių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai. Standarte nustatytų finansinių ataskaitų formų negalima keisti, įrašyti kitokius straipsnių pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui. Finansinių ataskaitų formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei to reikalaujama šiame standarte arba reikia dėl įmonės veiklos specifikos ir siekiant teisingiau parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jei subjektas turi sudaryti pinigų srautų ataskaitą.
   Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymo nuostatos papildytos reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytų sandorių metu įsigyto ar parduoto finansinio turto registravimo apskaitoje pasirinkimo galimybe vienu iš dviejų būdų: prekybos datą arba atsiskaitymo datą. Pasirinktu būdu turi būti registruojamas visas tos pačios grupės perkamas ar parduodamas finansinis turtas.
   Patikslinti finansinių ataskaitų reikalavimai sudėtinio kolektyvinio investavimo subjektams ir jų subfondams. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje nereikalaujama pateikti informacijos apie ataskaitinio laikotarpio pinigų srautus.
   Standartas turi būti taikomas sudarant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Šaltinis www.aat.lt