Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 12-asis verslo apskaitos standartai

Paskelbta:

Atsižvelgiant į nuo 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymą, vykusias diskusijas dėl turto, kuris yra naudojamas valstybės institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti ir kuris yra perduotas įmonei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, ir jį atitinkančio kapitalo apskaitos, priimti ir Teisės aktų registre paskelbti Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymai, keičiantys 2-ąjį, 4-ąjį, 6-ąjį, 8-ąjį ir 18-ąjį verslo apskaitos standartus.
   2-ajame verslo apskaitos standarte „Balansas“ paaiškinta, ką valstybės ir savivaldybės įmonės parodo nuosavo kapitalo straipsnyje. Pavyzdinė valstybės ir savivaldybės įmonių balanso forma papildyta nauja eilute III. Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas.
   4-ajame verslo apskaitos standarte „Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita“ paaiškinta, kokią informaciją valstybės ir savivaldybės įmonės pateikia nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. Pavyzdinė valstybės ir savivaldybės įmonių nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma išdėstyta nauja redakcija.
   6-asis verslo apskaitos standartas „Aiškinamasis raštas“ papildytas nauju 711 punktu dėl informacijos apie centralizuotai valdomą valstybės turtą ir jį atitinkantį kapitalą atskleidimo.
   8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ XI skyrius Valstybės įmonių nuosavas kapitalas papildytas naujais 41.3, 42.3, 501 ir 502 punktais dėl centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkančio kapitalo apskaitos.
  18-asis verslo apskaitos standartas „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ papildytas nauju 371 punktu dėl finansinių įsipareigojimų, susijusių su centralizuotai valdomu valstybės turtu, vertinimo.
   Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymai taikomi sudarant 2014 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.