Kuriuos kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyrius pildo gyventojai, vykdantys individualią veiklą?

Paskelbta:

 

Kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (Kasos operacijų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. V-255, 3 priede).

Žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

II skyriuje DIENOS „Z" IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z", o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas Dienos ataskaitas „Z" turi pasirašyti kasininkas (individualia veikla besiverčiantis gyventojas). Šiame skyriuje taip pat nurodoma gauta pajamų suma, kai, nenaudojant kasos aparato, pirkėjams išrašomi Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse (finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415, ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, (finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040), numatyti apskaitos dokumentai. Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas paskiria asmenį, atsakingą už ataskaitų spausdinimą, ataskaitas pasirašyti turi atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

III skyriuje BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos, susijusios su pajamomis, nuo kurių pajamų mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą (neskaidant jų pagal rūšis) arba per mėnesį patirtos išlaidos, kurios pripažįstamos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais. Gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, kai išlaidos padaromos arba kai išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos. Šis skyrius pildomas laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse nustatytos tvarkos. Gyventojai, pasirinkę apmokestinamąsias veiklos pajamas apskaičiuoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, šio skyriaus gali nepildyti.

Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z" IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d.įsakymas Nr. V-255 DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 3 priedas
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOŠaltinis www.vmi.lt