Įvyko tryliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis

Paskelbta:

Europos nepriklausomos audito priežiūros institucijos, įskaitant Audito ir apskaitos tarnybą, toliau vykdo planuotus susitikimus su skirtingomis suinteresuotomis šalimis. EATG 2014 m. lapkričio mėnesį susitiko su KPMG Europos vadovybe ir audito standartų leidėjais (Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba (angl. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) ir Tarptautinė etikos standartų valdyba (angl. International Ethics Standards Board, IESBA)). Siekiama, kad susitikimai padės visoms suinteresuotomis šalimis geriau suprasti audito kokybės problemas.
          Susitikimai organizuojami pagal EATG, kuri buvo įkurta 2011 metais, nustatytą tvarką. EATG jungia Europos audito viešosios priežiūros institucijas ir suteikia joms galimybę bendradarbiauti ir keistis patirtimi. 2014 m. lapkričio 25 ir 26 dienomis Madride vykusį susitikimą organizavo Ispanijos audito viešosios priežiūros institucija (INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS, ICAC). Europos komisija dalyvauja EATG posėdžiuose kaip stebėtoja, išskyrus tas posėdžių dalis, kai aptariama konfidenciali priežiūros informacija.
         Audito priežiūros institucijos susitiko su KPMG atstovais aptarti Europos KPMG grupės įmonėms svarbių dalykų. Šis susitikimas buvo antrasis iš planuotų ciklo susitikimų su audito įmonių tinklų (BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, PwC) atstovais, kurie pagrįsti ankstesne visos Europos EATG narių patirtimi ir bendravimu su šiais tinklais. Susitikime pagrindinis dėmesys buvo skirtas KPMG tinklo struktūrai, procedūroms ir tinklo požiūriui į jų atliekamo audito kokybės išlaikymą ir gerinimą.
         Nuolatinį bendravimą su tinklais po šių susitikimų toliau palaikys EATG darbo grupės.
         Susitikimo metu taip pat buvo bendraujama su audito standartų leidėjais, t. y. su Tarptautine audito ir užtikrinimo standartų valdyba ir Tarptautine etikos standartų valdyba. Šių valdybų pirmininkai supažindino EATG su naujausiomis valdybų darbo kryptimis ir kaip jos atsižvelgė į audito priežiūros institucijų pateiktas pastabas. EATG narės taip pat atkreipė standartų leidėjų dėmesį į susirūpinimą keliančius dalykus dėl šiuo metu galiojančių standartų, kurie iš dalies pagrįsti EATG duomenų bazėje esančios informacijos apie visoje Europoje atliekamų tikrinimų rezultatus analize.
         Viešojo intereso įmonių auditą atliekančių audito įmonių (dažniausiai bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, taip pat bankų ir draudimo įmonių) tikrinimai atliekami  periodiškai. Šių tikrinimų tikslas yra gerinti audito kokybę. Tikrinimų metu peržiūrimos audito įmonės vidaus kokybės kontrolės procedūros, atrinktos konkrečios audito užduotys ir vertinamas profesinių standartų laikymasis.
          EATG narės priėmė pirmąją tikrinimų metodiką, skirtą audito įmonės vidaus kokybės kontrolės procedūroms tikrinti. Ši metodika, parengta pagal ES Direktyvą dėl teisės aktų nustatyto audito ir 1-ąjį tarptautinį kokybės kontrolės standartą, padės suderinti visoje Europoje atliekamus audito įmonių tikrinimus.
          Kitas EATG posėdis vyks 2015 m. kovo mėnesį Budapešte, Vengrijos audito viešosios priežiūros komiteto kvietimu.
          Daugiau informacijos apie EATG galima rasti interneto svetainėje www.eaigweb.org.


Šaltinis www.aat.lt