IAASB keičia auditoriaus išvados reikalavimus

Paskelbta:

Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba išleido naują 701-ąjį TAS, reglamentuojantį pagrindinių audito dalykų pateikimą nepriklausomo auditoriaus išvadoje, taip pat peržiūrėjo ir atnaujino šiuos galiojančius TAS, nustatančius auditoriaus išvados reikalavimus: 700-ąjį TAS „Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas“, 705-ąjį TAS „Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje“, 706-ąjį TAS „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje, 260-ąjį TAS „Už valdymą atsakingų asmenų informavimas“, 570-ąjį TAS „Veiklos tęstinumas“, ir kitus (210, 220, 230, 510, 540, 580, 600, 710) susijusius TAS.
   Šiuose TAS numatyti šie nauji auditoriaus išvados reikalavimai:
 Bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, finansinių ataskaitų auditui taikomi privalomi reikalavimai, o kitų įmonių auditui reikalavimai taikomi savanoriškai:
  • Pagrindinių audito dalykų pateikimo nepriklausomo auditoriaus išvadoje reikalavimai. Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie auditoriaus sprendimu yra svarbiausi einamojo laikotarpio finansinių atskaitų auditui.
  • Audito užduoties partnerio atskleidimas.

   Visų įmonių auditui taikomi reikalavimai:

  • Auditoriaus nuomonės dalį reikalaujama pateikti prieš auditoriaus nuomonės pagrindo dalį, jei teisės aktų ar priežiūros reikalavimai nenustato kitaip.
  • Auditoriaus išvadoje informacija dėl audituotos įmonės veiklos tęstinumo turi būti teikiama pagal pakeistas TAS nuostatas, reglamentuojančias atitinkamas audituojamos įmonės vadovybės ir auditoriaus pareigas dėl veiklos tęstinumo bei auditoriaus pareigas įvertinti, ar įvykiai ir sąlygos, galintys kelti reikšmingų abejonių dėl audituojamos įmonės veiklos tęstinumo, tinkamai atskleisti finansinėse ataskaitose, taip pat pagal nuostatas, taikomas esant reikšmingam neapibrėžtumui dėl audituotos įmonės veiklos tęstinumo ir jo atskleidimui auditoriaus išvados dalyje Reikšmingas neapibrėžtumas susijęs su veiklos tęstinumu
  • Numatytas reikalavimas pateikti pareiškimą apie auditoriaus nepriklausomumą ir atitinkamų etikos reikalavimų vykdymą, kartu atskleisti šių reikalavimų kilmę ar pateikti nuorodą į etikos reikalavimus, kuriuos nustato Tarptautinių etikos standartų valdyba.
  • Pakeistas auditoriaus pareigų atliekant auditą aprašymo reikalavimas (tam tikros šio aprašymo dalys gali būti pateikiamos auditoriaus išvados priede ar, kai teisės aktai, priežiūros reikalavimai ar nacionaliniai audito standartai tiesiogiai leidžia, auditoriaus išvadoje pateikiama nuoroda į atitinkamos intitucijos interneto svetainę).
   Naujasis 701-asis TAS ir kiti atnaujinti TAS taikomi atliekant 2016 m. gruodžio 15 d. ar vėliau pasibaigiančių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą.

   Daugiau informacijos galima rasti čia.

Šaltinis www.aat.lt