AUDITO IR APSKAITOS TARNYBA

Pakeista Atlikto audito kokybės peržiūros metodika

Paskelbta:

Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos, paruoštos naudoti Excel programoje

Paskelbta:

Parengtos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų formos naudoti Excel programoje. plačiau

Paskelbta ataskaita dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2014 metais

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnyba parengė ataskaitą dėl auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo 2014 metais, kurioje pateikiami apibendrinti auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimo rezultatai. plačiau

IFIAR skelbia 2014 m. tikrinimo rezultatų apžvalgą

Paskelbta:

IFIAR paskelbė 2014 m. atlikto tikrinimo rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, įskaitant svarbias finansų sistemos institucijas, atliktų auditų tikrinimo, atlikto 29 IFIAR narių, audito priežiūros institucijų, rezultatai. plačiau

Audito ir apskaitos tarnybos konsultacija „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“

Paskelbta:

Konsultacijos dalyviai buvo supažindinti su: plačiau

Pakeistas 38-asis verslo apskaitos standartas

Paskelbta:

38-asis verslo apskaitos standartas „Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų buhalterinė apskaita ir finansinės ataskaitos“ papildytas nauju 4(1) punktu. plačiau

Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo.

Paskelbta:

IAASB keičia auditoriaus išvados reikalavimus

Paskelbta:

Tarptautinė audito ir užtikrinimo standartų valdyba išleido naują 701-ąjį TAS, reglamentuojantį pagrindinių audito dalykų pateikimą nepriklausomo auditoriaus išvadoje. plačiau

Paskelbta apklausos dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo rezultatų apžvalga

Paskelbta:

Šios apklausos apžvalgą galima rasti čia. plačiau

Priimtas Europos Komisijos reglamentas dėl tarptautinių apskaitos standartų pakeitimo.

Paskelbta:

Lietuvos bankas pradėjo skelbti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą formuojamus euro ir užsienio valiutų kursų santykius, taikomus ūkiniams įvykiams ir ūkinėms operacijoms apskaitoje registruoti.

Paskelbta:

Lietuvos banko internetinės svetainės skiltyje Valiutų santykiai nuo šiol galima rasti pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 5 straipsnio 2 punkto nuostatas, Lietuvos banko sudaromą euro ir užsienio valiutų santykių sąrašą. plačiau

Patvirtinta 39-ojo VAS nauja redakcija

Paskelbta:

Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos plačiau

Pakeistos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

Paskelbta:

Verslo apskaitos standartų pakeitimai dėl užsienio valiutos kurso

Paskelbta:

Patvirtintas 32-asis verslo apskaitos standartas „Tikrosios vertės nustatymas“

Paskelbta:

Įvyko tryliktasis Europos audito tikrinimų grupės (EATG, angl. EAIG) posėdis

Paskelbta:

Europos nepriklausomos audito priežiūros institucijos, įskaitant Audito ir apskaitos tarnybą, toliau vykdo planuotus susitikimus su skirtingomis suinteresuotomis šalimis. Siekiama, kad susitikimai padės visoms suinteresuotomis šalimis geriau suprasti audito kokybės problemas. plačiau

Skelbiama Viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų, audito įmonių veiklos skaidrumo pranešimų ir nepriklausomumo patvirtinimų apžvalga

Paskelbta:

Įgyvendindama audito viešąją priežiūrą ir siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą, Audito ir apskaitos tarnyba atliko viešojo intereso įmonių 2013 m. finansinių ataskaitų auditoriaus išvadų analizę, taip pat stebėjo, kaip audito įmonės, atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, vykdo Audito įstatymo nustatytas pareigas rengti, skelbti pranešimus apie savo veiklos skaidrumą ir teikti patvirtinimus apie nepriklausomumą. plačiau

Skelbiama Audito ir apskaitos tarnybos 2014 m. spalio 15 ir 30 d. organizuotų susitikimų su auditoriais medžiaga

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnyba 2014 m. spalio 15 ir 30 dienomis organizavo susitikimus su auditoriais, kuriuose apžvelgė atlikto audito Tarnybos atliktų tyrimų rezultatus, tyrimų metu nustatytus audito atlikimo trūkumus ir jų reikšmingumo vertinimą, taip pat drausminių nuobaudų skyrimo tvarką ir dabar teismuose nagrinėjamus ginčus dėl auditoriams skiriamų nuobaudų. Susitikimų metu taip pat buvo atsakyta į pateiktus klausimus, susijusius su aptartais dalykais. Pridedama susitikimo medžiaga. plačiau

Paskelbtos iš dalies pakeistos ES apskaitos direktyvos nuostatos dėt tam tikrų didžiųjų įmonių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo

Paskelbta:

Šis Europos Sąjungos teisės aktas yra taikomas nuo 2017 m. sausio 1 d. plačiau

Apklausa dėl praktikuojančių buhalterių tęstinio profesinio tobulėjimo

Paskelbta:

Audito ir apskaitos tarnyba kviečia respondentus pareikšti nuomonę dėl 7-ojo Tarptautinio mokymosi standarto „Tęstinis profesinis tobulėjimas“ taikymo aktualumo Lietuvoje. Klausimynas parengtas atsižvelgiant į tęstinio profesinio tobulėjimo koncepciją. Apklausoje galima dalyvauti iki 2014 m. gruodžio 31 d. Klausimyną galima rasti paspaudus plačiau

Pakeistas 2014 m. atlikto audito kokybės peržiūrų planas

Paskelbta:

Pakeistas 2014 metų auditorių ir audito įmonių atlikto audito kokybės peržiūrų planas plačiau

Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 12-asis verslo apskaitos standartai

Paskelbta:

Pakeisti 2-asis, 4-asis, 6-asis, 8-asis ir 12-asis verslo apskaitos standartai plačiau

Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos

Paskelbta:

Patvirtintos 40-ojo VAS „Euro įvedimas“ metodinės rekomendacijos plačiau